Projektpilen

PROJEKTPILEN

AKTUELLT

Utveckling av Grupp och Ledare (UGL)

17-21 oktober 2016

Inbjudan

ProjektPilen - för framgång i projekt!

ProjektPilen® är en styrmodell för projekt. Med styrmodell menar vi en beskrivning av hur man ska styra och administrera projektet, från idé till färdigt resultatet, med beskrivning av de viktigaste beslutspunkterna och arbetsmomenten. En styrmodell ger anvisningar om vad man ska göra för att styra mot målet och ha kontroll över projektarbetet. Den ger också möjligheter att förbättra projektprocessen.

 

 

Om projektprocessen

Ett projekt blir framgångsrikt om man dels skapar styrning och struktur, dels främjar gruppens utveckling, utövar gott ledarskap och ägnar omtanke åt samarbetsfrågor. Ett projekts resultat är beroende både av individuella prestationer och förmågan till samarbete. ProjektPilen stödjer detta genom sin utformning och betoning av vissa viktiga aktiviteter, till exempel startseminarium och slutmöten.

 

Till projektmodellen hör en generell beskrivning av hur man organiserar projektet för ledning, styrning och samarbete. Detta behandlas huvudsakligen under avsnittet Projektorganisation.

 

 

ProjektPilen ® är ett hjälpmedel, som ger stöd i projektarbetet. Genom att använda sig av en gemensam styrmodell i en organisation förbättras kommunikationen kring projektarbetet.

Missförstånden kan minska och säkerheten och kvaliteten höjas i projektarbetet. Den ger en tydlig bild av vad projektarbetet innebär. Man får en samsyn kring projektarbete, en gemensam referensram, som underlättar kommunikationen och samarbetet. Den ger också stöd för gott ledarskap och grupputveckling. Framför allt – man missar inte några viktiga beslutspunkter eller administrativa arbetsmoment!

 

Projektpilen består av följande:

Beskrivning av styrmodell med faser och beslutspunkter

Mer om projekt (hur man startar, planerar, driver och följer upp projekt, roller och ansvar, kvalitetsäkring, utvecklar samarbetet)

Dokumentmallar för projektstyrning

Checklistor

Riskanalys

 

Entermark AB, Tallkottsvägen 32, 138 36 Älta, Tel 08-702 08 90, Fax 08-702 08 90, info@entermark.se